Fizička lica koja nemaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo na povrat PDV-a na robu koju kupe u Imtec-u  i iznesu je izvan Bosne i Hercegovine.

Shodno navedenom, postupak ostvarivanja prava na povrat PDV strani državljanin pokreće podnošenjem zahtjeva u jednoj od naših trgovina  za povrat na obrascu „PDV-SL-2“. Obrazac „PDV-SL-2“ popunjava naše osoblje, na vaš zahtjev u 3 (tri) primjerka, od kojih original i jednu kopiju zadržavate vi, a drugu kopiju zadržava Imtec u svojoj dokumentaciji. Naš prodavač svojim potpisom i pečatom ovjerava obrazac „PDV-SL-2“.

Kupac - strani državljanin je obavezan Imtec-u platiti ukupnu vrijednost isporučenih dobara, sa obračunatim porezom na dodanu vrijednosti i isti je u obavezi pri napuštanju carinskog područja BiH, dati carinskoj službi na uvid kupljena dobra, originalne račune i popunjen obrazac „PDV-SL-2“ u originalu.

Kupcu će se izvršiti povrat poreza na dodanu vrijednost ako u roku od tri mjeseca od dana izdavanja računa dostavi original obrasca “PDV-SL-2”, koji je ovjeren od strane Carinske službe u trgovinu gdje je kupovina i obavljena.

Ako ovjereni obrazac “PDV-SL-2” dostavljate poštom, obavezni ste dostaviti broj računa u banci na koji će se izvršiti povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost.

Na osnovu ovjerenog originala obrasca “PDV-SL-2” Imtec će, kada provjeri da podneseni zahtjev ispunjava uslove za povrat poreza, izvršiti povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost kupcu ili podnosiocu zahtjeva.

Povrat poreza na dodanu vrijednost vrši se u konvertibilnim markama, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci koju navede kupac ili podnosilac zahtjeva.

Ako je isplata u gotovini naše osoblje će izvršiti povrat poreza na dodanu vrijednost odmah po prijemu zahtjeva ako su u mogućnosti, a ako se doznačava na račun kupca ili podnosioca zahtjeva onda u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Kupac je obavezan potpisom na ovjerenom originalu obrasca “PDV-SL-2” potvrditi prijem vraćenog iznosa poreza na dodanu vrijednost u gotovom novcu.